सूचना प्रविधि अधिकृत र पशु चिकित्सक सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।