सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन‚ २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण ।