व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा समाजिक सुरक्षा सम्बन्धी दर्ता शिविरको कार्यक्षेत्रगत शर्त ।।

Supporting Documents: