ना.प्रा.स.पदको सेवा करारमा पदपुर्तिका लागि दरखास्त आव्हानको सूचना।।