तीन महिने ब्युटि पार्लर तालिम संचालन गर्न प्रस्ताव पेश बारेमा सूचना !

आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावको ढाँचा हेर्न तलको लिङ्कमा जानु होला ।

1. https://phunglingmun.gov.np/ne/content/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4...

2. https://phunglingmun.gov.np/ne/content/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4...