पशु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !