Application Letter

Post date Document
आर्थिक प्रस्ताव फारम । 03/19/2023 - 16:10 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव फारम.pdf
प्राविधिक प्रस्ताव फारम । 03/19/2023 - 16:08 PDF icon प्रविधिक प्रस्ताव फारम.pdf
परीक्षा आवेदन फाराम 11/25/2022 - 13:07 PDF icon Application Form.pdf
छात्रवृत्तिका लागि आवेदन फारामको ढाँचा 06/03/2022 - 17:59 PDF icon छात्रवृत्ति आवेदन फाराम.pdf
फुङलिङ नगरपालिकाबाट गरिने योजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन प्रतिवेदनको ढाँचा 10/05/2021 - 17:30 PDF icon फुङलिङ नगरपालिकाबाट गरिने अनुगमन प्रतिवेदनको ढाँचा.pdf
सहकारी दर्ता दरखास्त नमुना 08/09/2021 - 16:05 PDF icon सहकारी दर्ता निवेदन.pdf
व्यवसाय दर्ता नविकरण निवेदन 08/09/2021 - 09:33 PDF icon व्यवसाय दर्ता नविकरण निवेदन.pdf
कृषि तथा पशुपन्छी दर्ता एवम् नवीकरण निवेदन 08/09/2021 - 09:32 PDF icon कृषि तथा पशुपन्छी दर्ता एवम् नवीकरण निवेदन.pdf
कृषक समूह दर्ता निवेदन ढाँचा 08/09/2021 - 09:32 PDF icon कृषक समूह दर्ता निवेदन.pdf