स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।