सीता लावुङ लिम्बु

Phone: 
९८४४६३४९४४
Photo: 
Weight: 
1