सिलबन्दि दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना !