नन्द कुमार लिम्बु

Phone: 
९८६३१८७४८६
Photo: 
Weight: 
4