जग्गा विक्रिका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित)